Wedstrijdreglement Senioren

Wedstrijdreglement senioren en BKV koppelwedstrijd vanaf 1 januari 2016

PRIJZEN EN PUNTEN TELLINGEN

Prijzen

1. Bij elke witviswedstrijd Senioren om de Koningsbeker wordt er per drie deelnemers één prijs ter beschikking gesteld. De prijzen zijn te bepalen door wedstrijdcommissie bestaande uit materialen, contant geld of waardbonnen ter waarde van € 20,00 en € 15,00.

2. Bij gelijk puntentotaal beslist het gevangen gewicht over alle tellende wedstrijden. Dit geldt ook voor dubbel tellende resultaten. Om in aanmerking te komen voor de Koningsbeker dienen de deelnemers minimaal zeven puntentellingen van de in totaal twaalf puntentellingen te bezitten. Er wordt gevist op gewicht. De visser die het meeste gewicht aanbiedt, krijgt één punt. Bij gelijk gewicht geldt: doortellen volgens onderstaande tabel. Bij gelijk gewicht: gelijke punten worden eventuele dagprijzen uitgereikt aan de visser die op nummer volgorde het meest in het midden van het parcours vist, dit geldt voor alle wedstrijd parcoursen.

Puntentelling Competitie

6400 gram eerste plaats = 1 punt
5900 gram tweede plaats = 2 punten
5100 gram derde plaats = 3 punten
4700 gram vierde plaats = 4 punten
3800 gram vijfde plaats = 5 punten
4300 gram zesde plaats = 6 punten
3450 gram zevende plaats = 7 punten
2900 gram achtste plaats = 8 punten stek 5
2900 gram negende plaats = 8 punten stek 2
2300 gram tiende plaats = 9 punten

2a. Voor de Koningsbeker geldt dat de tweede wedstrijd aan de Hoge Vaart en de laatste competitiewedstrijd aan de vijver in de wijk de Vaarst dubbel tellen. Hierdoor zijn er in tien wedstrijden totaal twaalf resultaten te behalen. Van deze twaalf resultaten tellen de beste zeven voor de Koningsbeker. Bij gelijk puntentotaal beslist het gevangen gewicht over alle tellende wedstrijden. Dit geldt ook voor dubbel tellende resultaten.

2b. De wissel KANJER cup met blijvende herinneringsbeker en voorzien van een prijs. Deze is voor de visser die met de vijf vrije hengelwedstrijden aan de Eem, Hoge Vaart en Aanschoten gat de meeste kilo's vis aanbiedt. Geteld over alle vijf wedstrijden. Er zijn dus geen afschrijvingen. Bij gelijk gewicht is de winnaar diegene met de minste punten.

2c. De wedstrijd aan het Aanschotengat wordt dit jaar ook gevist om de Bakkerij De Vries Wisselcup. Met uitzondering als we voor 1 augustus toestemming verkrijgen voor het vissen van een winterwedstrijd in een haven. Dan zal deze daar plaatsvinden en gevist worden om de bakkerij De Vries Wisselcup.

2d. De R. Ravenhorst vaste stok trofee met blijvende herinneringstrofee en voorzien van een prijs. Deze is voor de visser die met de vijf vaste stokwedstrijden op de Vaarst, Norschoten en de Koeweide de minste punten behaalt, geteld uit de vier beste resultaten. Er is dus één afschrijving. Bij gelijk aantal punten is het hoogst gevangen gewicht doorslaggevend. Geteld uit de vier beste resultaten.

2e. De vaste stokwedstrijden worden gevist met een vaste hengel van maximaal 13,00 meter. De vrije hengelwedstrijden mag men na keuze dus ook afwisselend vissen met de vastestok, feederhengel, match hengel, methodfeeder of bolognese enzovoorts. Het gebruik van meer dan twee compleet opgetuigde topsets of hengels is toegestaan. Echter op eigen risico (boetes bij controle zijn voor desbetreffende overtreder).

2f. Alle wedstrijden kennen een gelijk programma: voor 7:00 aanwezig zijn of vertraging melden per telefoon. Om 7:00 uur loten en opbouwen vanaf 8:00 uur voeren en vissen vanaf 12:00 uur einde wedstrijd en opruimen.

3. Neemt men deel aan een wedstrijd, maar vangt men geen vis, dan krijgt men als punten het aantal deelnemers + 1 reservepaaltje x 2. Geen deelname betekent 50 punten.

4. Voor de wedstrijden om de Koningsbeker geldt een inschrijfgeld van € 5,00 per wedstrijd. Bij vooruitbetaling van alle witviswedstrijden om de Koningsbeker dient men € 25,00 te betalen. Er volgt geen restitutie indien men één of meerdere wedstrijden niet heeft gevist. Bij vooruitbetaling van alle wedstrijden om de Koningsbeker is er een afmeldverzoek. Men dient zich voor vrijdag 20:00 uur per mail, sms of telefonisch contact af te melden. Mailen naar: secretariaat@hsvbarneveld.nl. Bellen of sms naar: 06 - 573 120 65.

5. De vaste stok koppelwedstrijd is om de ‘BKV koppelcup junioren / senioren’. Deze wedstrijd is een op zichzelf staande wedstrijd en tellen dus ook niet mee voor de overige competities. Ook hier geldt de puntentelling van de Koningsbeker. Verder wordt het reglement van de senioren gehanteerd in zoverre toepasbaar. Bij deze wedstrijd is er geen inschrijfgeld, deze wedstrijd is alleen voor leden van HSV BARNEVELD. Voor alle koppels / deelnemers is er een prijs, deze worden uitgereikt na de wedstrijd. Inschrijven los of als koppel (senior / junior) is mogelijk tot voor 31 mei 2016 tot 20:00 uur. Inschrijven is verplicht, dit in verband met de organisatie van deze wedstrijd. Diegenen die zich niet inschrijven kunnen niet meedoen met deze wedstrijd. Wil iedereen op tijd aanwezig zijn? Dat is voor 7:00 uur. Voor deze wedstrijd geldt loten om 7:00 uur en vissen van 8:00 uur tot 12:00 uur. Mailen naar: secretariaat@hsvbarneveld.nl. Bellen of sms naar 06 - 573 120 65.

VOORSCHIFTEN: GEBODEN EN VERBODEN

6. De vissers zijn zowel vrouwen als mannen die tijdens alle wedstrijden in het bezit zijn van de vispas van HSV BARNEVELD.

6a. 1 of meerdere losse wedstrijden mee vissen zonder verenigingslidmaatschap van HSV BARNEVELD, maar op vertoon van een vispas van een andere vereniging aangesloten bij SPORTVISSERIJ NEDERLAND is toegestaan.

>> Opgave per telefoon / sms / mail voor vrijdag 20:00 uur
>> Mailen naar: secretariaat@hsvbarneveld.nl
>> Bellen of sms naar: 06 - 573 120 65
>> Men vist alleen mee voor de dagprijzen en heeft geen recht op bekers
>> Men heeft alleen voor de wedstrijddag gratis visrecht op de verenigingswateren

6b. De vissers zijn allen geboren voor 1 januari 2004. Jeugdleden betalen geen inschrijfgeld zie reglement jeugdcompetitie en roofviscompetitie. Diegene die in het jaar 2016, 19 jaar wordt, betaalt wel inschrijfgeld.

6c. Elke visser dient zelf voor vervoer te zorgen. Het meerijden met een andere visser dient men zelf ruim voortijdig onderling te regelen. Zoek je vervoer? Overleg dan met de wedstrijdcommissie en mail uiterlijk woensdags voor 20:00 uur naar secretariaat@hsvbarneveld.nl.

7. Inschrijving kan tot 1 uur voor de wedstrijd, dit geldt ook voor de BKV koppelwedstrijd.

7a. Voor laatkomers die hun onverwachte vertraging voortijdig per telefoon bij de wedstrijdcommissie melden, wordt er door één der aanwezige vissers geloot. Bellen of sms naar: 06 - 573 120 65.

8. Aan de hand van het aangemelde aantal deelnemers worden er evenzoveel paaltjes en één reserve paal uitgezet met een afstand tussen de paaltjes (indien mogelijk van minstens 12 meter). Naar inzicht van de wedstrijdcommissie maken we gebruik van een zo breed mogelijk parcours. Indien dit gezien het aantal deelnemers en het aantal beschikbare plaatsen mogelijk is.

9a. Er worden twee seinen per wedstrijd gegeven met een gashoorn of fluitje: 1e signaal begin wedstrijd (vissen en voeren). Tweede signaal einde wedstrijd.

9b. De wijze van kort staken kan ook toegepast worden bij onvoorziene omstandigheden.

9c. Bij een staking is het verboden te vissen en te voeren.

9d. Als bij het laatste signaal of het stakingssignaal vis is gehaakt, mag deze nog ter weging worden aangeboden.

10. Tijdens het voeren (met de cup of de feeder) en vissen is slechts één hengel toegestaan boven het wateroppervlak. Dit geldt voor alle wedstrijden.

Het gebruik van meer dan twee compleet opgetuigde topsets of hengels is toegestaan, echter op eigen risico ( boetes bij controle zijn voor desbetreffende visser).
 
11. Het is verboden zowel te gebruiken als zichtbaar bezitten van rode maden en / of vers de vase.

11a. Het gebruik van een catapult is geheel voor eigen risico (boetes bij controle zijn voor desbetreffende visser).

11b. Bij witviswedstrijden tellen snoek, snoekbaars, paling niet mee voor de klassering, alle overige gevangen soorten en maten vis tellen mee.

11c. Met uitzondering -15 en 65+ (A) en voor aanvang loten aangegeven (tijdelijke) handicap (B) is hulp bij het landen/ scheppen van vis verboden in belang van de vis en visser dient de dichtstbijzijnde visser de onder (A) en (B) genoemde bij vraag om hulp te helpen.

11d. Bij het vangen van grote en sterke vis mag de visser zijn visstek verlaten om het veilig landen/ scheppen in belang van de vis te bevorderen, mits de visser de medevissers niet tot hinder is.

12. Het wegen geschiedt door de wedstrijdcommissie in aanwezigheid van de deelnemers. de wedstrijdcommissie bepaalt het gewicht onder getuige van de overige vissers. Indien de visser die zijn vangst ter weging brengt bezwaren heeft, weegt een andere aangewezen visser de vangst nogmaals. Deze tweede weeguitslag is bepalend.

13. Alle vissers worden verzocht gebruik te maken van een leefnet van voldoende lengte en doorsnee waarin de gevangen vis zal worden bewaard tot de weging. Lengte tenminste 3 meter, met een doorsnee van tenminste 40 centimeter.

14. Bij onweer zal de wedstrijd (tijdelijk) worden gestaakt. Na minimaal de helft van de tijd te hebben gevist, is de wedstrijd geldig. Anders moet deze worden over gevist.

15. Na het einde van de wedstrijd ruimt een ieder zijn spullen zoveel mogelijk op zonder haast zodat schade aan materialen wordt voorkomen. Diegenen die het eerst klaar zijn, helpen diegenen die het verst moeten lopen enz.
Iedereen verzamelt zich op het ter plaatse zichtbare verzamelpunt om gezamenlijk in één groep te wegen.

16. De visser dient zelf zijn vis ter weging aan te bieden en zelf de eventueel gewonnen dag prijs in ontvangst te nemen. Bij voortijdig vertrek zonder kennisgeving voor aanvang loten worden eventueel gewonnen dagprijzen niet uitgekeerd (dus ook niet later).

17. Alle vissers worden geacht dit wedstrijdreglement te kennen en na te leven.

In gevallen waarin de voorschriften niet voorzien, kan de wedstrijdcommissie regelend optreden. Op een eenmaal genomen beslissing van de wedstrijdcommissie kan ter plaatse niet worden teruggekomen.

Wij wensen u een sportieve competitie en een goede vangst.

Klik hier voor de wedstrijdkalender.