Wedstrijdreglement BKV Koppel

Algemene informatie BKV Koppelwedstrijd 2018:

1. De BKV koppelwedstrijd is voor junioren / senioren. Deze wedstrijd is een op zichzelf staande wedstrijd en telt niet mee voor het clubkampioenschap.
2. Verder wordt het reglement van de senioren gehanteerd in zoverre toepasbaar.
3. Bij deze wedstrijd is er geen inschrijfgeld.
4. Voor alle koppels / deelnemers is er een prijs, deze worden uitgereikt na de wedstrijd.
5. Inschrijven los of als koppel (senior / junior) is mogelijk tot 8 juni 20.00 uur. Inschrijven is verplicht, dit in verband met de organisatie van deze wedstrijd. Diegenen die zich niet inschrijven kunnen niet meedoen met deze wedstrijd.
6. Wil iedereen op tijd aanwezig zijn? Dat is voor 7:00 uur. Voor deze wedstrijd geldt loten om 7.00 uur en vissen van 8.00 uur tot 12.00 uur. Mailen naar: secretariaat@hsvbarneveld.nl.Senioren witvisreglement 2018:

1. De vissers zijn in het bezit van een geldige vispas van HSV Barneveld.
2. Een of meerdere losse wedstrijden mee vissen zonder verenigingslidmaatschap van HSV Barneveld op vertoon van een vispas van een andere vereniging aangesloten bij Sportvisserij Nederland is toegestaan.
3. Er wordt gevist met een vaste hengel van maximaal 13 meter.
4. Men heeft alleen voor de wedstrijddag gratis visrecht op de verenigingswateren.
5. Vissers geboren na 2002 (16 jaar) mogen deelnemen aan de senior witviswedstrijden.
6. Elke visser dient zelf voor vervoer te zorgen. Het meerijden met een andere visser dient men zelf ruim voortijdig onderling te regelen.
7. Inschrijving kan tot 1 uur voor de wedstrijd, dit geldt ook voor de BKV koppelwedstrijd.
8. Voor laatkomers die hun onverwachte vertraging voortijdig per telefoon bij de wedstrijdcommissie melden, wordt er door één der aanwezige vissers geloot. Voor telefoonnummer zie onze website.
9. Aan de hand van het aangemelde aantal deelnemers worden er evenzoveel paaltjes en één reserve paal uitgezet met een afstand tussen de paaltjes (indien mogelijk van minstens 12 meter). Naar inzicht van de wedstrijdcommissie maken we gebruik van een zo breed mogelijk parcours. Indien dit gezien het aantal deelnemers en het aantal beschikbare plaatsen mogelijk is.
10. Er worden twee seinen per wedstrijd gegeven met een gashoorn of fluitje: 1e signaal begin wedstrijd (vissen en voeren). Tweede signaal einde wedstrijd.
11. De wijze van kort staken kan ook toegepast worden bij onvoorziene omstandigheden.
12. Bij een staking is het verboden te vissen en te voeren.
13. Als bij het laatste signaal of het stakingssignaal vis is gehaakt, mag deze nog ter weging worden aangeboden.
14. Tijdens het voeren (met de cup) en vissen is slechts één hengel toegestaan boven het wateroppervlak. Dit geldt voor alle wedstrijden.
15. Het gebruik van meer dan twee compleet opgetuigde topsets of hengels is toegestaan, echter op eigen risico (boetes bij controle zijn voor desbetreffende visser).
16. Het is verboden zowel te gebruiken als zichtbaar bezitten van rode maden en / of vers de vase.
17. Het gebruik van een catapult is geheel voor eigen risico (boetes bij controle zijn voor desbetreffende visser).
18. Bij witviswedstrijden tellen snoek, snoekbaars, paling niet mee voor de klassering, alle overige gevangen soorten en maten vis tellen mee.
19. Met uitzondering -15 en 65+ en voor aanvang loten aangegeven (tijdelijke) handicap is hulp bij het landen/ scheppen van vis verboden in belang van de vis en visser dient de dichtstbijzijnde visser de genoemde helpen.
20. Bij het vangen van grote en sterke vis mag de visser zijn visstek verlaten om het veilig landen/scheppen in belang van de vis te bevorderen, mits de visser de medevissers niet tot hinder is.
21. Het wegen geschiedt door de wedstrijdcommissie in aanwezigheid van de deelnemers. de wedstrijdcommissie bepaalt het gewicht onder getuige van de overige vissers. Indien de visser die zijn vangst ter weging brengt bezwaren heeft, weegt een andere aangewezen visser de vangst nogmaals. Deze tweede weeguitslag is bepalend.
22. Alle vissers worden verzocht gebruik te maken van een leefnet van voldoende lengte en doorsnee waarin de gevangen vis zal worden bewaard tot de weging. Lengte tenminste 3 meter, met een doorsnee van tenminste 40 centimeter.
23. Bij onweer zal de wedstrijd (tijdelijk) worden gestaakt. Na minimaal de helft van de tijd te hebben gevist, is de wedstrijd geldig. Anders moet deze worden over gevist.
24. Na het einde van de wedstrijd ruimt een ieder zijn spullen zoveel mogelijk op zonder haast zodat schade aan materialen wordt voorkomen. Diegenen die het eerst klaar zijn, helpen diegenen die het verst moeten lopen enz. Iedereen verzamelt zich op het ter plaatse zichtbare verzamelpunt om gezamenlijk in één groep te wegen.
25. De visser dient zelf zijn vis ter weging aan te bieden en zelf de eventueel gewonnen dag prijs in ontvangst te nemen. Bij voortijdig vertrek zonder kennisgeving voor aanvang loten worden eventueel gewonnen dagprijzen niet uitgekeerd (dus ook niet later).
26. Alle vissers worden geacht dit wedstrijdreglement te kennen en na te leven.
27. In gevallen waarin de voorschriften niet voorzien, kan de wedstrijdcommissie regelend optreden. Op een eenmaal genomen beslissing van de wedstrijdcommissie kan ter plaatse niet worden teruggekomen.

Wij wensen iedereen een sportieve competitie en een goede vangst.